Help us cool down the heaten earth and bring
mother nature back to lifewith shower of 180
million"Billionaire tree (Tagu)" all over the
countryas a tribute to our king, our father of our land.รายละเอียดโครงการ

“… ปัญหาว่าเมืองไทยนี้ อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือ จะต้องไป ซื้อน้ำจากต่างประเทศ แต่   เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น ยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารดีแล้วมีเหลือเฟือ น้ำนี้จะต้องใช้ให้ดีคือ น้ำนั้นมีคุณอย่างที่เราใช้น้ำสำหรับบริโภค น้ำสำหรับการเกษตร น้ำสำหรับอุตสาหกรรม ถ้าเรามีน้ำแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของไทยยังให้ แต่ต้องรักษาเอาไว้ไม่ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสวนเป็นนา กลายเป็นทะเลทราย..”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2532)

“.... ข้าพเจ้าขอร้องเรื่องการตัดป่า ได้ขอร้องท่านนายกฯ
ไปแล้วว่า มีกฎหมายใด มีวิธีใด ที่จะรักษาป่า เพราะว่าไม้แต่ละต้นถ้าเป็นพันธุ์ไม้ใหญ่จะเก็บน้ำจืดไว้
จำนวนมากมาย และปล่อยออกมาเป็นลำธาร และปล่อยออกมาเป็นแม่น้ำ และอีกอย่างที่ข้าพเจ้าอยากจะขอร้องพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าเป็นพระราชินีมาตั้งแต่อายุ 17 กว่าๆ
ก่อน 18 ไม่กี่เดือน จนถึง 75 ยังขอร้องอะไรไม่เคย
สำเร็จสักอย่าง ไม่มีผลอะไรเลย เรื่องต้นไม้เนี่ย
เต้นอยู่ตลอด ก็ไม่มีผลสำเร็จ แอบตัดทางการก็ไม่มี
กฎหมายอะไร หรือมาตรการที่จะดูแลรักษาป่า
เพื่อเก็บน้ำจืดไว้...”

พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2550)

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ตลอดจนด้วยรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล 80 พรรษา

 นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เอ.บี.เอ็น. อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส
จำกัด จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ ดินดีน้ำใสเทิดไท้มหาราชัน และเป็น ประธานดำเนินงานโครงการฯ 
โดย ม.ร.ว. สมลาภ  กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น ประธานโครงการ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันลดภาวะ
โลกร้อนด้วยการร่วมกันปลูกป่าต้น“มหาเศรษฐี"(ตะกู)
พันธุ์ไม้พลังงานทดแทน
และพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆจำนวน 180,000,000  ต้น เพื่อ ลดภาวะโลกร้อน และหันมาดูแล
ธรรมชาติด้วย NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นสำหรับใช้ในการเกษตรแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
และสูตรสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมและคูคลองซึ่งจะช่วยให้น้ำใสสะอาดปลอดจากสารเคมีอีกด้ว

_________________________________________________________________________________________________________

REDUCING GREENHOUSE EFFECT PROJECT
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนระดับนานาชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศทั่วโลก เพื่อลงมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง  ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น   โลกถูกปกคลุมด้วย
ก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ (Greenhouse Effect)  ล้วนเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน,ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน), การเผาป่าและซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว, การถมขยะ, การปศุสัตว์(มูลสัตว์เปียกตามบ่อของระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่), การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ, การบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมอื่น ๆ, การใช้ปุ๋ยเคมี, การใช้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์, กิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ  กิจกรรมเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น, อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น, ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามขั้วโลกละลาย   สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง  รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้เผยตัวขึ้นแล้วทั่วทุกมุมโลก
 
              สำหรับประเทศไทย นับเป็นความโชคดีที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อน, เรื่องป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา  ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ   ที่ทรงมุ่งมั่นค้นหาวิธีการเพิ่มปริมาณป่าไม้ เพื่อเกื้อกูลแก่ธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ำ อากาศ และเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัด วิธีการหนึ่งนั้นคือ....
การปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง 
ปลูกไม้ 3 อย่าง ได้แก่
• ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
• ไม้ที่ใช้บริโภค (ไม้ผล)
• ไม้เศรษฐกิจ 
 
 ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่
• ได้ไม้ไว้ใช้สอย 
• ได้กินผลผลิต
• ได้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ
• ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ