Help us cool down the heaten earth and bring
mother nature back to lifewith shower of 180
million"Billionaire tree (Tagu)" all over the
countryas a tribute to our king, our father of our land.เกี่ยวกับโครงการ

 

โครงการ ดินดี น้ำใส เทิดไท้ มหาราชัน
รายละเอียด (ฉบับย่อ)

 

แนวคิดโครงการ        
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นไม้, สร้างผืนป่า  และหัน
มาดูแลรักษาดิน, น้ำ,
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้สารเคมีทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช        เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
80  พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและปัญหา
  สิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบ ทั้งต่อประเทศชาติไทยและสังคมโลก
 • เพื่อผลักดันให้ ต้น “ มหาเศรษฐี ” (ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆเป็นทางเลือกใหม่ของการปลูกป่าทดแทน  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีป่าไม้ เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง
 • เพื่อผลักดันให้เกิดกระแสไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ในประเทศไทย
 • เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างเพิ่มพูนรายได้ แก่ครอบครัว  อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป
 • เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับจุลินทรีย์เพื่อ
  การเกษตรและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการช่วยให้ดิน,น้ำและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปดีขึ้น
 • เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการฯ ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังนำรายได้สมทบ
ทุนมูลนิธิต่าง ๆ ดังนี้

 • สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
  เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • สมทบทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

กลุ่มเป้าหมาย                  
              เป้าหมายหลัก     

  • นักธุรกิจการเกษตรและกลุ่มผู้นำชุมชนที่ต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ ต้น“มหาเศรษฐี” (ตะกู)
  • เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง และต้องการทางเลือกในการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
  • เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรยุคใหม่และให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม

         เป้าหมายรอง    

  1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนและ
   ดูแลสภาพแวดล้อมด้วยการร่วมกันปลูก ต้น“ มหาเศรษฐี” (ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ รวมถึงการเลือกใช้จุลินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
  2. หน่วยงานราชการที่ต้องการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน และ
   เพื่อให้เกิดความสมดุลทางระบบ นิเวศน์วิทยา แก้ปัญหาภัยแล้ง, น้ำท่วม เป็นต้น
  3. หน่วยงานราชการที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  4. หน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน

  ระยะเวลาดำเนินการ           
  เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึง 5 ธันวาคม 2551    

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม
   และพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อช่วยลด ปัญหาดังกล่าว
  2. ต้น“ มหาเศรษฐี” (ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ เป็นทางเลือกใหม่ของการปลูกป่าทดแทน
  3. ประเทศไทยมีป่าไม้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี และเกิดป่าไม้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
  4. เกิดกระแสไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ในประเทศไทย  โดยการส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ
  5. เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และการรักษาสิ่งแวดล้อม
  6. เกษตรกรมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  รายละเอียดของโครงการ

  นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ และเป็น ประธานดำเนินงานโครงการ “ดินดี  น้ำใส  เทิดไท้  มหาราชัน” โดย ม.ร.ว. สมลาภ  กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานโครงการ ทั้งยังได้รับพระกรุณาจาก ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ทรงรับเป็น องค์อุปถัมภ์โครงการฯ

   โครงการฯ มีนโยบายในการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูก ต้น“มหาเศรษฐี”(ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ จำนวน 180 ล้านต้น ทั่วประเทศ เพื่อสร้างผืนป่าและสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้สนใจปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้ร่วมกันรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้สารเคมีทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  โดยหันมาใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานโครงการฯจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังนำรายได้สมทบทุน มูลนิธิต่าง ๆ ดังนี้


  • สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน    พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • สมทบทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

  การดำเนินงาน

  • ส่งเสริมการปลูก ต้น“มหาเศรษฐี”(ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ จำนวน180,000,000 ต้นทั่วประเทศ โดยจำหน่ายราคาต้นละ 59 บาท
  • ผลิต  Nano–Active  หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นเพื่อใช้ในการเกษตร 
   (8 สูตร) และNano–Active หัวเชื้อจุลินทรีย์
   สูตรเข้มข้นพิเศษ    เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม(3สูตร)   จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ชุด โดยจัดจำหน่ายให้ผู้สนใจ ในราคาชุดละ1,900 บาท
  • อภินันทนาการผลิตภัณฑ์ Nano–Active ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกการ  สั่งซื้อกล้าพันธุ์  จำนวน 300 ต้น

        สำหรับใช้บำรุง ต้น “ มหาเศรษฐี” (ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่
  -   หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นพิเศษ สำหรับต้น “ มหาเศรษฐี” (ตะกู) พันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและไม้โตเร็วชนิดอื่นๆ  และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
  จำนวน 1 ชุด (ได้แก่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด, อาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ขวด ผสมน้ำสะอาดได้ 3,000 ลิตร) 
  -   ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดเม็ด 50 กิโลกรัม เพื่อใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูก
    *อภินันทนาการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  ขั้นตอนบริการ

  1. สั่งจองผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อมายังโครงการฯ เพื่อแจ้งความต้องการแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงบันทึกในใบสั่งจอง
  2. ชำระเงินค่าสั่งจองจำนวนไม่น้อย  20 % ขึ้นไปจากยอดเต็ม โดยชำระเป็นเงินสด ที่สำนักงานโครงการฯ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุง  ศรีอยุธยา  สาขาถนนพหลโยธิน 26 (ตึกช้าง) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 395-1-30304-0   ชื่อบัญชี
   บ.เอ.บี.เอ็น. ฯ โครงการ   “ดินดี น้ำใส เทิดไท้ มหาราชัน ” จากนั้นทางโครงการฯ จะดำเนินการจัดส่งต้นกล้าและผลิตภัณฑ์  NANO-ACTIVE  ให้ภายใน 7-120 วัน นับตั้งแต่วันสั่งจอง
  3. เมื่อลูกค้าเริ่มลงแปลงปลูก ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมนักวิชาการ ไว้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโครงการด้วย

อ่านต่อ >>>